Αντικείμενο του έργου

  • Η σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρωτοβάθμιας (Π/θμιας) και δευτεροβάθμιας (Δ/θμιας) εκπαίδευσης με αντικείμενο την ουσιαστική επέκταση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε θέματα πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς, αλλά και η υποστήριξη / διεύρυνση υφιστάμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων (όπως π.χ. η βιωματική μάθηση), θεωρώντας ως βασικό μέσο και εργαλείο τον πολιτισμό.
  • Η ανάπτυξη και υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω μίας εκπαιδευτικής - διαδραστικής πλατφόρμας βιωματικής μάθησης διά μέσου του πολιτισμού, η οποία θα αξιοποιεί την υφιστάμενη στάθμη της τεχνικής στον τομέα της διαδραστικής, ψηφιακής οπτικοακουστικής αναπαράστασης και θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών στα ανωτέρω προγράμματα.
  • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα αναπτυχθούν μέσω της πιλοτικής εφαρμογής τους σε σχολεία της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης με στόχο την αποτύπωση της συμβολής τους α) στην βελτίωση των δεικτών της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και β) στην εκπαίδευση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Video Spot Έργου
ESPA